SOŠ Potravinárske Nitra oslavovalo

SOŠ Potravinárske Nitra oslavovalo
V piatok, 20.5.2022 SOŠ Potravinárske Nitra na Cabajskej ulici oslavovalo už svoje 50. výročie založenia.  Pri tejto príležitosti škola zorganizovala oslavu spojenú s kultúrnym vystúpením šikovných mladých umelcov.

Na  slávnostnom podujatí vystúpila s príhovorom pani riaditeľka Ing. Katarína Čurillová, ktorá sa poďakovala všetkým pedagógom, majstrom odborného výcviku, vychovávateľom  a rodičom za prácu, obetavosť a podporu, ktorú za tie roky venovali škole. Taktiež veľkú vďaku vyjadrila Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý ako zriaďovateľ v posledných rokoch výrazne pomohol v rekonštrukcii školy a tým  sa kvalitatívne  pozdvihla  úroveň  školy. Ďalej v rámci slávnostného podujatia vystúpila s príhovorom riaditeľka Úradu NSK Ing. Helena Psotová, ktorá sa taktiež poďakovala všetkým pedagógom, bývalým či súčasným  za ich obetavú prácu, ich energiu a vytrvalosť, ktorú vložili za tie roky do našej budúcnosti - do našich detí.


Krátko z histórie školy:  Dejiny školy sú samozrejme popretkávané dejinami mesta Nitry.  Za tie roky škola vychovala niekoľko generácií kvalitných odborníkov, ktorí sa postavili na vlastné nohy a robia škole dobré meno vo svojom odbore.
 Škola bola zriadená k 1. septembru 1972 ako Odborné učilište pri Západoslovenských pekárńach n.p. Nitra pre žiakov s celoslovenskou pôsobnosťou. Postupne prešla transformáciou v rámci svojho zriaďovateľa, až k 1. Júla 2002 sa zriaďovateľom stal Nitriansky samosprávny kraj. Škola sa  vyprofilovala na moderné vzdelávacie centrum, ktoré získalo od roku 2013 oprávnenie používať popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve. Najväčšími zmenami prešla škola za posledných šesť rokov, nakoľko boli kompletne zrekonštruované  všetky priestory školy - komplexná prestavba internátu, boli vybudované nové odborné učebne  informatiky a jazykové laboratóriá. Taktiež bola opravená školská telocvičňa. Bolo upravené okolie školy, parkovisko i školský dvor.

Firma PekaStroj sa tiež pričinila o modernizáciu praktického vyučovania, a to konkrétne pomohla zmodernizovať novými strojmi a zariadeniami stredisko odborného výcviku pre cukrárov a pekárov. Žiaci sa tak môžu učiť na najmodernejších typoch, ktoré sa v praxi už bežne používajú.
Momentálne škola vychováva v dvojročných, trojročných a štvorročných učebných odboroch, ale i v nadstavbovom štúdiu. Mnohí študenti tak pokračujú  v štúdiu na vysokých školách, a to nielen potravinárskeho charakteru

 

SOU Potravinárske Nitra
SOU Potravinárske Nitra
SOU Potravinárske Nitra
sponzori podujatia 50. výročie školy
SOU Potravinárske Nitra
newsletter