Dodacie a platobné podmienky

Vážený zákazník,
v nasledujúcom texte sú upravené dodacie a platobné podmienky vzťahujúce sa na vami zakúpený tovar.

Týmito dodacími a platobnými podmienkami (ďalej len "Podmienky") sa riadia všetky obchodné vzťahy uzatvárané medzi spoločnosťou PekaStroj s.r.o. so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 554 219, DIČ: 2021742855, IČ DPH: SK2021742855, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 14065/N, (ďalej len "Predávajúci") a druhými stranami (ďalej len "Kupujúci").Všetky obchodné vzťahy sa riadia právnym poriadkom S lovenskej republiky a Obchodným zákonníkom.

Tento internetový obchod je určený výhradne len pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa § 2 Obchodného zákonníka, teda nie pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste sa pred nákupom oboznámili s dodacími a platobnými podmienkami.

I. Dodacie podmienky

1. Dodanie objednaného tovaru je možné uskutočniť:

a) prepravnou spoločnosťou (kuriérskou službou)
b) osobne v sídle predávajúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu tovar v súlade s objednávkou kupujúceho čo do druhu, množstva a akosti tovaru
b) dodať kupujúcemu tovar tým spôsobom, ktorý kupujúci zvolil pri zadaní objednávky
c) odovzdať tovar na prepravu vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
d) dodať tovar v čo najkratšom čase, avšak v závislosti od dostupnosti tovaru (na sklade predávajúceho, na sklade výrobcu). Maximálna dodacia doba tovaru, ktorý sa nachádza na našom sklade je ..... dní. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho bude kupujúcemu odoslaný bezodkladne po dodaní tovaru výrobcom

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou v objednávke
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou (kuriérskou službou)

4. Kupujúci bude o odoslaní tovaru informovaný prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú kupujúci zadal do formulára objednávky.

5. Predávajúci a kupujúci sa výslovne dohodli, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 15 dní od odoslania objednávky, považuje sa objednávka za neplatnú.

6. V prípade, ak si kupujúci objednal viac tovaru (množstvo, druh) a časť objednávky nie je zo strany predávajúceho možné zabezpečiť (tovar nie je na sklade, tovar sa vyrába, ...), bude tovar dodaný na viackrát. Kupujúci bude o tom postupe vopred informovaný.

7. Splnením dodania tovaru sa rozumie dodanie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo prevzatím tovaru v sídle predávajúceho.

8. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. Pred prevzatím tovaru je však povinný:

a) skontrolovať neporušenie obalu tovaru
b) rozbaliť dodávaný tovar a skontrolovať jeho stav
c) v prípade ak je tovar viditeľne poškodený prípadne zničený spísať s doručovateľom (kuriérom) protokol o poškodení zásielky a bezodkladne kontaktovať predávajúceho

8.1 Ak kupujúci nedodrží povinnosti uvedené v bode 8. písm. a) až c), nebude reklamácia tovaru uznaná

9. Tovar sa považuje za odovzdaný kupujúcemu v čase:

a) keď bol odovzdaný osobne kupujúcemu alebo jeho zástupcovi, ak sa tovar odovzdáva osobne v sídle predávajúceho
b) keď bol predávajúcim odovzdaný na prepravu prepravnej spoločnosti (kuriérskej službe), bez ohľadu na to, ktorý subjekt znáša náklady na prepravu.

II. Platobné podmienky

1. Platbu za tovar v mene Euro možno uskutočniť:

a) v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne v sídle predávajúceho
b) dobierkou v prípade dodania tovaru prepravnou spoločnosťou (kuriérskou službou)
c) platbou vopred (internet banking, vklad na účet predávajúceho) na číslo účtu .............. s uvedeným variabilným symbolom uvedeným v potvrdení o prijatí objednávky predávajúcim.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar. K prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy - objednanému tovaru na kupujúceho dochádza až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci realizuje platbu za tovar prostredníctvom bankového prevodu platí, že kúpna cena je uhradená až jej pripísaním na účet predávajúceho. Zodpovednosť za škodu vzniknutú uvedením nesprávneho variabilného symbolu pri úhrade kúpnej ceny znáša kupujúci.

3. Doklad o zaplatení tovaru bude kupujúcemu odovzdaný:

a) pri osobnom prevzatí tovaru v sídle predávajúceho po úplnom zaplatení kúpnej ceny
b) ako súčasť prepravovanej zásielky v prípade dodania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti (kuriérskej služby).

Tieto Dodacie a platobné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2016.