Reklamačný poriadok

Venujte, prosím, náležitú pozornosť reklamačnému poriadku v nasledujúcom texte. Dozviete sa tu všetky dôležité informácie o dĺžke a plynutí záručnej doby, ako aj o spôsobe uplatnenia záruky - reklamovania tovaru.

I. Všeobecné reklamačné podmienky

1. Na tovar uvedený v katalógu uverejnenom na internetovej stránke www.pekastroj.sk sa vzťahuje záručná doba podľa dohody zmluvných strán, nakoľko sa na záväzkový vzťah vznikajúci medzi predávajúcim a kupujúcim vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ktorý neurčuje minimálnu záručnú dobu. Záručná doba sa spravuje údajom uvedeným výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré vznikli počas plynutia záručnej doby chybou výroby alebo boli zapríčinené nedostatkami použitých materiálov pri výrobe. Záruku je možné úspešne uplatniť len vtedy, ak bol tovar používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi.

3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, úpravy, inštalácie, ošetrovanie, údržba)
f) prepätím, napr. pri údere blesku
g) pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
h) mechanickým poškodením napr. roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru
i) záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

4. Záruka zaniká v prípade, ak :

a) nebol tovar odborne namontovaný
b) nebol odborne uvedený do prevádzky
c) nebola vykonávaná údržba odborne spôsobilou osobou
d) bol tovar použitý na účel ako je určený výrobcom

5. Kupujúci je povinný predložiť spolu s reklamovaným tovarom kópiu dokladu o kúpe tovaru.

6. Prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci a prepravu reklamovaného tovaru po vybavení reklamácie od predávajúceho ku kupujúcemu znáša predávajúci. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s prepravou tovaru.

II. Postup kupujúceho a predávajúceho pri reklamácii

1. V prípade, ak dôjde k poruche alebo inej závade zakúpeného tovaru počas plynutia záručnej doby, môže kupujúci uplatniť právo vyplývajúce zo záruky tak, že doručí reklamovaný tovar do sídla predávajúceho; v prípade ak kupujúci posiela tovar prostredníctvom pošty alebo prepravnej spoločnosti (kuriérskej služby) je povinný tovar riadne zabaliť (odporúčame tovar aj poistiť a prepravovať alebo odovzdať na prepravu ako krehký tovar). Zásielka obsahujúca reklamovaný tovar musí obsahovať:

a) fotokópiu dokladu o kúpe tovaru prípadne záručný list ak bol k tovaru priložený; ak sa vyžaduje odborná montáž zakúpeného tovaru je potrebné priložiť záručný list opatrený potvrdením o odbornej montáži na to odborne spôsobilou a oprávnenou osobou
b) reklamačný list obsahujúci kontaktné údaje na kupujúceho, dátum doručenia tovaru kupujúcemu prípadne dátum odbornej montáže a spustenia do prevádzky tovaru, dôvod reklamácie tovaru (opísanie konkrétnej závady).

2. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bolo právo vyplývajúce zo záruky na tovar uplatnené.

3. Predávajúci vybaví reklamáciu po doručení tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim; ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4. Po ukončení reklamačného konania informuje predávajúci kupujúceho o výsledku reklamačného konania písomne alebo telefonicky. Predávajúci a kupujúci sa dohodnú na spôsobe prevzatia reklamovaného tovaru, pričom bude kupujúcemu odovzdaný aj Protokol o reklamácii.

5. V prípade, ak bola reklamácia tovaru oprávnená, tak sa doba trvania opravy tovaru (odo dňa uplatnenia reklamácie po výzvu na prevzatie tovaru po vybavení reklamácie) nezapočítava do záručnej doby tzn. záručná doba sa predlžuje o dobu opravy reklamovaného tovaru.

6. V prípade, ak bola reklamácia tovaru oprávnená a reklamovaný tovar bol vymenený za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016