Nákupné podmienky

Internetová predajňa PekaStroj.sk je určená výhradne pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa § 2 Obchodného zákonníka (t.j. podnikateľov, firmy), teda nie pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

Venujte, prosím, pozornosť nákupným podmienkam v nasledujúcom texte, nakoľko tieto sú pre obe zmluvné strany záväzné.

I. Zmluvnými stranami, ktoré pristupujú k týmto Nákupným podmienkam sú:

spoločnosť PekaStroj s.r.o., so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 554 219, DIČ: 2021742855
IČ DPH: SK2021742855, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 14065/N
(ďalej len "predávajúci")

a

zákazníkom internetového obchodu www.pekastroj.sk, ktorým podľa právnej povahy subjektu môže byť:
1. fyzická osoba podnikateľ
2. právnická osoba
(ďalej len "kupujúci")

II. Uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza okamihom odoslania objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim. Uzatvorením tejto zmluvy kupujúci a predávajúci vyhlasujú, že sa s týmito Nákupnými podmienkami, ako aj Dodacími a platobnými podmienkami a Reklamačným poriadkom uverejnenými na internetovej stránke www.pekastroj.sk oboznámili, akceptujú ich v celom rozsahu a sú pre nich záväzné.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý si záväzne objednal, v množstve, akosti, spôsobom a na miesto, ktoré si kupujúci zvolil a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.
2. Predávajúci a kupujúci sa výslovne dohodli, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 15 dní od odoslania objednávky, považuje sa objednávka za neplatnú.
3. Dodanie tovaru je špecifikované v Dodacích podmienkach uverejnených na internetovej stránke www.pekastroj.sk a ustanovenia týchto podmienok sú pre zmluvné strany záväzné.
4. Pri nákupe tovaru nad 500,- (päťsto) Eur je predávajúci oprávnený telefonicky kontaktovať kupujúceho za účelom overenia a potvrdenia objednávky. V prípade, ak kupujúci uskutočnenú objednávku predávajúcemu nepotvrdí, považuje sa objednávka za neplatnú.

5. Odstúpenie od zmluvy:

5.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dôjde k podstatným zmenám okolností týkajúcich sa objednaného tovaru - podstatná zmena kúpnej ceny, tovar sa už nevyrába a pod.
5.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len po písomnej dohode s predávajúcim.
5.3 V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy má predávajúci právo na odstupné. Výška odstupného závisí od výšky nákladov, ktoré predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikli.
5.4 Kupujúci je oprávnený telefonicky stornovať objednávku do ..... (hodín, dní) od jej odoslania predávajúcemu.

6. V prípade, ak nie je zo strany predávajúceho dodanie tovaru kupujúcemu možné z dôvodu, že výrobca už požadovaný tovar nevyrába, predávajúci o tom kupujúceho bezodkladne informuje. Predávajúci poskytne kupujúcemu možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť dodanie náhradného tovaru a odstúpiť od zmluv.

IV. Platba za tovar

1. Za tovar môžete zaplatiť:

a) bankovým prevodom (vkladom na účet)
b) dobierkou
c) v hotovosti.

2. Účtovný doklad Vám bude doručený elektronickou poštovou na Vami zadanú adresu a taktiež bude priložený pri dodanom tovare.

V. Záruka na tovar

1. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba podľa dohody zmluvných strán, nakoľko sa na záväzkový vzťah vznikajúci medzi predávajúcim a kupujúcim vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ktorý neurčuje minimálnu záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.
2. Rozhodujúca je záručná doba uvádzaná výrobcom
3. Záruka na tovar sa spravuje výlučne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, ak v týchto Nákupných podmienkach alebo v Reklamačnom poriadku uverejnenom na internetovej stránke www.pekastroj.sk nie je ustanovené inak
4. Špecifikácia postupu uplatnenia záruky je upravená v Reklamačnom poriadku uverejnenom na internetovej stránke www.pekastroj.sk.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Nákupných podmienok sú Dodacie a platobné podmienky a Reklamačný poriadok, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke www.pekastroj.sk
2. Ceny uvedené v katalógu tovaru na internetovej stránke www.pekastroj.sk sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v katalógu tovarov ponúkaných na internetovej stránke www.pekastroj.sk. Ceny tovarov sú uvedené vrátane 20 % DPH. V cene tovarov nie sú započítané náklady na dodanie, montáž, spustenie a dodatočné služby
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Nákupných podmienkach sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka
4. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a bude uložená v databáze predávajúceho

Tieto Nákupné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2016.